Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromniewychowana niewychowana
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
5114 2bf3 500
Marcel Duchamp
Reposted fromFlau Flau vianoticeable noticeable
4805 7fff 500
Reposted fromtfu tfu vianoticeable noticeable
2445 631e
Reposted fromniewychowana niewychowana
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum vianiewychowana niewychowana
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares via48hrs 48hrs
5219 83a3 500
Reposted fromkaiee kaiee via48hrs 48hrs
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
Reposted fromspokodama spokodama via48hrs 48hrs
8959 53ad 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viabukazla bukazla
Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viabrystol brystol
7967 ebda 500
2613 af31
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatfu tfu
5104 0bd5
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl