Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0265 1908 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
9104 3d82
Reposted fromdarthsadic darthsadic viapffft pffft
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viaohhh ohhh
1869 a362 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakapitandziwny kapitandziwny
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viakapitandziwny kapitandziwny
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasiostry siostry
7569 55e8
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaszatanista szatanista
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
9887 805d 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viakerosine kerosine
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakerosine kerosine
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viaMagnolia11 Magnolia11
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vianataliana nataliana
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl